citmandya@gmail.com (08232) 29199
citmandya@gmail.com (08232) 29199

Prof. Saviatha A P

Prof. Shwetha K

Prof. Venkatesh Y C

Prof. Radhika M N

Prof. Namitha C G

Prof. Anitha H C

Prof. Akshath M J